Stichting NoorderBeemden Stichting NoorderBeemden

In het verlengde van het 'Regenboogfonds’ is de Stichting NoorderBeemden Breda opgericht, RSIN-nr 8561 70 999. Hierdoor kunnen de beoogde doelstellingen formeel en op een onafhankelijke manier gewaarborgd worden. 
De doelstelling van de stichting luidt:
- Het bevorderen en ondersteunen van het protestantse gemeenteleven in de stadsdelen boven het treinspoor Breda, met uitzondering van Teteringen;
- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
 
Ook nu heeft een gulle gever weer toegezegd voor een periode van 4 jaar een substantiële bijdrage te willen leveren voor dit doel. Dit als stimulans en voorbeeld voor allen die bij de NoorderBeemden zijn betrokken!  
Contactgegevens. De Stichting NoorderBeemden is gevestigd op het adres van de Lucaskerk: Tweeschaar 125, 4822 AS Breda
 
Een beleidsplan om tot uitvoering van de doelen te komen wordt verder uitgewerkt en bevat op dit moment plannen voor onder andere:
- Aanvulling van 0,2 fte predikantsplaats voor de NoorderBeemden;
- Ideeen om de Lucaskerk verder te ondersteunen en/of in stand te houden;
- Bevordering van activiteiten van het protestantse gemeenteleven hier.
 
Het bestuur bestaat uit:
- voorzitter                 Andries van der Vegt
- penningmeester       Jan Krijgsman
- secretaris                 Anke Flim
- bestuurslid               Angela Mulder
- bestuurslid               Reinier Rijke
 Het bestuur bestaat uit vrijwilligers uit de gemeente NoorderBeemden en ontvangt geen beloning voor het werk voor de stichting.
 Er is een Raad van Toezicht bestaande uit 5 gemeenteleden. Zij hebben een dubbele functie: toezicht & controle en fungeren als klankbord.
 Het jaarverslag 2017 van de Stichting Noorderbeemden is hier te downloaden.

Aan de volgende activiteiten heeft de Stichting in afgelopen bijeenkomsten van het bestuur aandacht gegeven:
- vormgeving van de stichting;
- oprichting, statuten, huishoudelijk reglement;
- bijeenkomsten ter bevordering van het doel;
- afspraken rond aanvulling van 0,2 fte predikantsplaats voor de NoorderBeemden;
- zeker stellen van de benodigde financiën;
- overige activiteiten mbt doel;
 
Voor de financiële verantwoording rapporteert de Stichting dat per 01-01-2016 reeds 15.000 Euro tbv de Stichting uit de gemeente is ontvangen. Een goed begin richting de beoogde doelen.
Het emailadres van de stichting is: 
Overweegt u om de Stichting ook te steunen, dan kunt u uw gift storten op:
Rekeningnummer:  IBAN: NL50 TRIO 0198 3757 78
Ten name van: Stichting NoorderBeemden Breda
Onder vermelding van: 'Gift voor Stichting NoorderBeemden Breda’

terug